آگهي دعوت مجمع عمومي عادي سالیانه شركت بهگر شاهوار سهامي خاص (ثبت1566 )

1396-02-20

اعضای محترم شركت  بهگر شاهوار

مجمع عمومي عادي ساليانه شركت بهگر شاهوار روز شنبه مورخ 96/02/23 ساعت 17 در محل دفتر شركت واقع در خيابان تهران بعدازچهارراه شهيد صدوقي ساختمان جنت طبقه پنجم واحد جنوبي تشكيل مي گردد لذا از جنابعالي دعوت مي شود  در جلسه ياد شده حضور بهمرسانيد . ضمنا  چنانچه به عللي حضور شما در جلسه امكان پذير نمي باشد  لطفاً وكالتنامه ذيل را تنظيم و وكيل خود را طبق ماده 8 قانون شركتها كه منحصراً بايد از اعضاء شركت باشد به جلسه معرفي فرمائيد لازم به يادآوري است كه هر عضو  نمي تواند وكالت بيش از2نفر از اعضاء را متقبل گردد .