آزمون استخدامی امور مستندسازی پذیرش بیمارستان

1398-12-14

 شرکت کنندگان و داوطلبین استخدامی پذیرش بیمارستان ساعت 8 صبح پنج شنبه مورخ 22 اسفند ماه 1398  با همراه داشتن اصل و کپی مدارک  جهت آزمون و مصاحبه به شهرک البرز جنب کتابخانه عمومی ساختمان البرز فضای مجازی معاونت توسعه دانشگاه  علوم پزشکی شاهرود مراجعه فرمایید