ارائه اصل فیش پرداختی جهت ثبت نامی امور خدماتی بیمارستان بهار

1399-12-23
قابل توجه ثبت نام کنندگان جهت استخدامی نیروی خدماتی بیمارستان بهار میرساند. جهت تطبیق ثبت فیش واریزی، کلیه افرادی ثبت نام کننده که فیش واریزی آنها تا قبل از پایان مدت ثبت نام می‌باشند حداکثر تا پایان وقت اداری روز 25 اسفند ماه اصل فیش واریزی خود را به محل شرکت ارائه نمایند. بدیهی است کسانیکه اصل فیش واریزی را در مدت مشخص شده به شرکت ارائه نکنند از لیست مصاحبه حذف خواهند شد
آدرس شرکت: شاهرود خیابان تهران نرسیده به چهار راه نادر ساختمان جنت طبقه 5 واحد 10