اسامی معرفی‌شدگان خدمات بیمارستان بهار

1400-01-01

لیست اسامی معرفی شده جهت نیروی خدماتی بیمارستان بهار به دین شرح است:

امیر محمد احمدی

جواد خواجه حسینی

ابراهیم کاظم زاده

سجاد انصاری

علی دهقانی

حسین جاورتنی

سید امین حسینی

سجاد رستمی

سعید رجبی

دانیال نیازیان

سید رمضان مرتضوی

پروین فیضی

زهرا اسلامی

ملیحه حسام

زهرا مطرانلوئی

فاطمه عرب

فهیمه نوروزی

فاطمه تیموری

محبوبه سلمانی

محبوبه دهقانی

جهت اطلاعات بیشتر میتوانید با شرکت بهگر شاهوار تماس حاصل فرمائید