فراخوان استخدامی تکنسین فوریت پزشکی پایگاه کلاته خیج

1395-08-15
شركت بهگر شاهوار در نظر دارد جهت اجراي قرارداد في ما بين دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شاهرود تعداد 6 نفر از افراد واجدالشرايط به منظور انجام امور خدمات فوريت هاي پزشكي به شرح زير از طريق مصاحبه علمي و ادامه مطلب...