اطلاعیه جهت مصاحبه و آزمون استخدامی نیرو خدمات بیمارستان

1400-05-11
 متقاضیان محترم طبق ساعت اعلامی به شرح ذیل درروز سه شنبه مورخ 1400/05/12 با همراه داشتن اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه ومدرک تحصیلی و کارت پایان خدمت یا معافیت و یک قطعه عکس  و فیش واریزی وکارت بیمه ورزشی و لباس ورزشی مناسب و در صورت بومی بودن مدارک دال بر بومی بودن به آدرس میدان هفت تیر دانشگاه علوم پزشکی شاهرود -سالن ورزشی شهید یحیایی جهت مصاحبه  و آزمون مراجعه نمایند  

لطفا بر اساس تاریخ و زمان درج شده در این فایل به محل آزمون مراجعه نمایید