تاریخ برگزاری آزمون کتبی جذب نیروی خدمات

1402-04-18
پیرو آگهی جذب نیرو این شرکت تاریخ برگزاری آزمون کتبی چهارشنبه 1402/04/21 ساعت 10 صبح در محل میدان هفت تیر ساختمان دانشگاه علوم پزشکی طبقه سوم دانشکده پیرا پزشکی برگزار می گردد. این آزمون براساس خود اظهاری شرکت کنندگان برگزار می گرددو همراه داشتن اصل کارت ملی و فیش واریزی جهت ورود به جلسه آزمون الزامی می باشد. توضیحاً نیم ساعت قبل از ساعت آزمون در محل حضور داشته باشید.
ضمناً تاریخ برگزاری مصاحبه متعاقباً اعلام و در روز مصاحبه ارائه کلیه مدارک خواسته شده (اصل کارت ملی ، شناسنامه، مدرک تحصیلی دیپلم،فیش واریزی، کارت پایان خدمت،برای آقایان)الزامیست.