اسامی پذیرفته شدگان استخدامی نیروی خدمات ۱۴۰۲

1402-06-08
اسامی زیر پذیرفته شدگان در آزمون استخدامی نیروی خدماتی مرداد ۱۴۰۲ می باشند:

1. آقای محمد رضا محمدی عطایی (اصلی)
2. آقای امید گنجی وطن (اصلی)
3. آقای معین محمدی (ذخیره)
4. آقای احسان طاهری (ذخیره)
5. خانم مونا عباسی (اصلی)
6. خانم مریم سادات مجیدی (اصلی)
7. خانم زینب قلی پور (ذخیره)
8. خانم ریحانه حمامی (ذخیره)