مکان و زمان مصاحبه استخدامی نیروی خدماتی - بانوان

1402-09-30
مورخ 10 بهمن ساعت 08:30 در محل تربیت بدنی سایت دانشگاه علوم پزشکی واقع در میدان هفت تیر حضور به عمل رسانند
لازم به ذکر است موارد زیر را در زمان مصاحبه به همراه داشته باشید:
اصل شناسنامه، کارت ملی، فیش واریزی، مدرک تجصیلی، بیمه ورزشی ،کفش و لباس ورزشی