زمان و مکان مصاحبه جاماندگان استخدامی بیمارستان - به اردیبهشت 1403

1403-02-26
ادامه فرآیند مصاحبه بکارگیری نیروی خدمات در روز شنبه مورخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ خانم ها راس ساعت ۸ صبح و آقایان راس ساعت ۹:۳۰ صبح در محل دانشکده پزشکی کلاس ۳۲۵ برگزار می گردد. ضمنا به همراه داشتن کارت ملی الزامی می باشد.